Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bureau Glansbeek


ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN
1.1 
Klant: de persoon of personen aan wie Bureau Glansbeek > eigenaresse Eveline Glansbeek (verder te noemen Bureau Glansbeek) haar diensten verleent. 

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie (dan wel eventuele rechtsopvolger(s)) die een opdracht
aan heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijke anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Bureau Glansbeek. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.

1.3 Derden: Bureau Glansbeek kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van haar ingeschakelde derden leveren. Bureau Glansbeek kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij van mening is dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, die schriftelijk is
medegedeeld.

1.5 Producten en diensten: alle door Bureau Glansbeek aangeboden producten, diensten en trainingen.

1.6 Bestelling: een opdracht aan Bureau Glansbeek om een op haar website www.bureauglansbeek.nl aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2. BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Bureau Glansbeek richt zich op coaching binnen het werkveld van loopbaancoaching- en persoonlijke  ontwikkeling in de meest ruime zin. Bureau Glansbeek is gevestigd in Teteringen en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 82213305. 

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
3.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Bureau Glansbeek of die zijn gesloten met gebruikmaking van de website www.bureauglansbeek.nl

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als Bureau Glansbeek voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.

3.3 Bureau Glansbeek behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 4: OPDRACHTVERLENING

4.1 Offertes van Bureau Glansbeek zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Bureau Glansbeek is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Bureau Glansbeek zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Bureau Glansbeek te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

4.2. Een opdracht wordt verleend door opdrachtgever door:

a) het doen van een bestelling via de website of via andere (sociale media) kanalen van Bureau Glansbeek

b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Bureau Glansbeek en/of 

c) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna als opdrachtbevestiging. 

4.3 Het ontbreken van een schriftelijk akkoord op de door Bureau Glansbeek schriftelijke uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Bureau Glansbeek (volgens de condities van de schriftelijke overeenkomst) opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra de feitelijke dienstverlening door Bureau Glansbeek is gestart.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING
5.1 
Bureau Glansbeek zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat Bureau Glansbeek niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 
Alle aanbiedingen van Bureau Glansbeek hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Bureau Glansbeek is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Bureau Glansbeek zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden.

ARTIKEL 7. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
7.1 
In de offerte en/of andere publicaties van Bureau Glansbeek staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Bureau Glansbeek voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

7.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW zodra de factuur op naam wordt gezet van een bedrijf.

ARTIKEL 8. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN 

8.1 De kosten voor de geleverde diensten van Bureau Glansbeek worden middels digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.2 Betaling van de factuur door de opdrachtgever dient te gebeuren binnen 30 dagen na de
factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.3 Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht eenzijdig door Bureau Glansbeek worden opgeschort, dit zonder dat Bureau Glansbeek dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Bureau Glansbeek in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

8.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Bureau Glansbeek of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Bureau Glansbeek te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever

8.5 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Bureau Glansbeek plaats vinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden kan de opdracht eenzijdig door Bureau Glansbeek worden opgeschort. Dit zonder dat Bureau Glansbeek dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

ARTIKEL 9. ANNULERING

9.1 Bureau Glansbeek behoudt zich het recht voor om een geplande coachingssessie, workshop, lezing of training, zowel offline als online, te annuleren, als gevolg van onmacht of overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag niet gerestitueerd worden aan opdrachtgever. Er zal een nieuwe datum ingepland worden om de coaching, workshop, lezing of training te laten plaatsvinden. 

9.2 Afmelden dient via e-mail te gebeuren door de opdrachtgever aan eveline@bureauglansbeek.nl

9.3 Mocht de opdrachtgever niet aanwezig kunnen zijn, dan heeft hij het recht om vervanging te vinden voor de deelname. De deelnamebevestiging is overdraagbaar, mits het per e-mail is gemeld aan eveline@bureauglansbeek.nl

ARTIKEL 10. ANNULERING WORKSHOP, LEZING, TRAINING

10.1 Annulering van deelname aan de geplande workshop, lezing of training kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan eveline@bureauglansbeek.nl

10.2 Tot 50 dagen voor de geplande workshop, lezing of training kan opdrachtgever zijn inschrijving kosteloos annuleren. 

10.3 Binnen 40 dagen voor de geplande workshop, lezing of training datum kan opdrachtgever zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de totale prijs in rekening wordt gebracht. 

10.4 Indien opdrachtgever zijn inschrijving annuleert binnen 20 dagen voor aanvang van de workshop, lezing of training, wordt de reeds betaalde prijs niet terug betaald.

10.5 Indien de opdrachtgever ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de workshop, lezing of training, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

10.6 Bureau Glansbeek behoudt zich het recht voor de workshop, lezing of training te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door opdrachtgever reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs terug betaald.  

10.7 Indien opdrachtgever om welke reden dan ook, ontevreden is over de workshop, lezing of training wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald. 

ARTIKEL 11. ANNULERING COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING 

11.1 Tot 24 uur van tevoren kan een reeds geplande coachingsessie kosteloos worden geannuleerd dan wel verplaatst naar een ander tijdstip. Daarna zal de afgesproken prijs niet worden terugbetaald. 

11.1 Indien opdrachtgever om welke reden dan ook, ontevreden is over de coaching wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald. 

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is
dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden volgens de bevestigde offerte en eventuele
latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de
wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere
redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Bureau Glansbeek recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

12.3 Bureau Glansbeek mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als gevolg van feiten en omstandigheden die buiten haar invloed liggen of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevraagd. Bureau Glansbeek houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 
Bureau Glansbeek en haar medewerkers en partners zijn nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Bureau Glansbeek geleverde zaken, producten en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Bureau Glansbeek niet aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Bureau Glansbeek rust slechts een inspanningsverplichting.

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT
14.1 
Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt voor de
uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Bureau Glansbeek. Op alle door Bureau Glansbeek ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING
15.1 
Bureau Glansbeek is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

15.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever, opdrachtnemer als de samenleving behoudtopdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

15.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

15.4 Bureau Glansbeek houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische
redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN
16.1 
Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien
is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Bureau Glansbeek is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, de locatie waar de trainingen, lezingen of andere events worden georganiseerd op enig moment te wijzigen als zij daartoe redenen heeft. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten voor deelnemers zijn niet verhaalbaar op Bureau Glansbeek. 

16.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden
verklaard:
1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
2. zullen Bureau Glansbeek en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.